Van der Linden Coaching

Klanten beoordelen ons met een 5.0/5.0

Download hier het gratis e-book

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Coach: Louis van der linden, Handelende als zelfstandig ondernemer;
Cliënt: De persoon aan wie door de coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Offline coaching: Afspraak op locatie.

Artikel 2: Basis
De coach begeleidt de cliënt op persoonlijke basis. De coach is gerechtigd begeleiding over te dragen wanneer de omstandigheden daartoe lopen, naar een andere coach die voor Vanderlinden Coaching werkzaam is. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 3: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij de coach binnen 24 uur voor genoemd tijdstip hiervan op de hoogte te stellen. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. De gemaakte afspraak komt te vervallen indien niet binnen 24 uur voor genoemd tijdstip een afmelding is gedaan. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak. Bij langdurige verhindering tijdig aangeven bij de coach om in samenspraak tot een passende oplossing te komen.

Artikel: Ziekmelding
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de coach. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. De gemaakte afspraak komt te vervallen indien niet binnen 24 uur voor genoemd tijdstip een ziekmelding is gedaan. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 4: Vakantie
Bij vakantie en/of verlof van cliënt minder dan 30 werkdagen zal lidmaatschap niet verlengd worden. Bij langdurig verlof of vakantie dient de cliënt dit tijdig aan te geven bij de coach om in samenspraak tot een passende oplossing te komen.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de coaching deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de coach dient per overschrijving (ideal) of per automatische incasso plaats te vinden op het genoemde rekeningnummer. De cliënt kan de factuur per facturatie opvragen.
Mocht de cliënt gekozen hebben voor een overschrijving. Dient de cliënt deze altijd volledig binnen 14 dagen te hebben voldaan. Mocht de cliënt hebben gekozen voor automatische incasso, wordt het maandelijks / 4 wekelijks verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd tot en met de laatste maand / 4 weken van het contract. Aan het eind van het contract word deze automatische elke maand / 4 weken verlengd met een periode van één maand / 4 weken. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de coach gerechtigd het factuurbedrag met €15,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

/ = of: afhankelijk van gekozen trajectduur

Artikel 8: Opzeggen
Na het verstrijken van de maanden / weken van het gekozen traject, is het traject maandelijks of 4 wekelijks opzegbaar. Opzegging geschiedt via de website van Vanderlindencoaching.
Het uitschrijfformulier bevindt zich aan de onderzijde van de website.
Bij opzegging van het maandentraject geldt er een opzegtermijn van één maand.
Bij opzegging van het wekentraject geldt er een opzegtermijn van 4 weken.
Indien er een overstap plaatsvindt naar een andere termijn (bijvoorbeeld: na 4 maanden overstappen naar een 8 maanden traject) geldt de nieuwgekozen termijn, alvorens het traject maandelijks of wekelijks opzegbaar is. Indien de desbetreffende periode(s) niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Voorbeeld:
Er is 4 maanden online coaching aangeschaft op 1 januari.
Dit betekend dat het coaching contract tot en met 1 mei is aangegaan (1 jan – 1 mei = 4 maanden).
Mocht je het contract willen beëindigen op 1 mei, dan dien je dit één maand voor het einde van het contract te kennen te geven, in dit geval dus uiterlijk 1 april.

Er is 20 weken online coaching aangeschaft. Dit betekend dat het coaching contract voor 20 weken wordt aangegaan. Mocht je het contract na 20 weken willen beëindigen, dan dien je dit 4 volledige weken voor het einde van het contract te kennen te geven.

Hetzelfde geldt voor de 8 en 12 maanden / 40 en 60 weken contracten.
Deze zijn NIET eerder opzegbaar en kunnen ook NIET eerder gewijzigd worden dan de einddatum van het coaching contract.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal het tarief van de desbetreffende dienst. De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Deelname aan een van de activiteiten van Vanderlinden Coaching geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Vanderlinden Coaching is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

Op iedere door Vanderlinden Coaching gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor Vanderlinden Coaching. Vanderlinden Coaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
Vanderlinden Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Vanderlinden Coaching georganiseerde activiteiten. Vanderlinden Coaching is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Trainer. Tevens is Vanderlinden Coaching niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens Vanderlinden Coaching aansprakelijk indien Vanderlinden Coaching op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De deelnemer dient Vanderlinden Coaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Vanderlinden Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vanderlinden Coaching is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Vanderlinden Coaching is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. 2. Indien Vanderlinden Coaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vanderlinden Coaching beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 3. Vanderlinden Coaching is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 4. Vanderlinden Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Vanderlinden Coaching zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen. 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hartkamp Coaching

Artikel 11. Ontbinding
Vanderlinden Coaching is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.
Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een voorafgaande of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts dan wel een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.
De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.